Aviso Legal

[span8]

 1.- Aviso e información legais

O presente aviso e información legais (en diante, Aviso Legal) regula o uso do servizo de Internet www.redeirasdegalicia.org (en diante sitio web) que A Federación Galega de Redeiras Artesás “O Peirao” pon a disposición dos usuarios da Internet.

A Federación Galega de Redeiras Artesás “O Peirao” é unha asociación con domicilio social en Rúa da Roda 28. 15790 Porto do Son.(A Coruña) , con Cif G15969868, en conformidade coa vixente Lei 19/1977, do 1 de abril, reguladora do dereito de asociación sindical, do Real Decreto 837/1977, do 22 de abril, sobre depósito das organizacións constituídas ó amparo da Lei 19/1977.

2.- Obxecto

A través do Sitio web, A Federación Galega de Redeiras Artesás “O Peirao” facilita aos usuarios o acceso e a utilización de diversos servizos e contidos postos á súa disposición pola Federación Galega de Redeiras Artesás “O Peirao” ou por terceiros.

3.- Condicións de uso e aceptación

O acceso e utilización do presente sitio web atribúe a condición de usuario, e implica por parte dos usuarios a plena aceptación das presentes condicións de uso, así como aquelas particulares que se establezan para determinados servizos que complementarán a estas, comprometéndose a utilizar o sitio web e os servizos de conformidad coa lei, o presente Aviso Legal, as condicións particulares de certos servizos e demais avisos, reglamentos e instrucións postos no seu coñecemento, así como a moral e os bos costumes generalmente aceptadas e a orde pública.

As páxinas de www.redeirasdegalicia.org poden ser visitadas libremente polos usuarios, excluíndo aquelas que se atopan en áreas pechadas, ou que esixen a inscripción nun rexistro de usuarios, o que implica a cumplimentación do correspondente rexistro de usuario, que se efectuará na forma expresamente indicada no propio servizo ou nas Condicións Particulares que o regulen.

Toda a información que facilite o usuario a través dos servizos deberá ser veraz. A estes efectos o usuario garante a autenticidad de todos aqueles datos que comunique como consecuencia da utilización de determinados servizos. De igual forma, será responsabilidade do usuario manter toda a información facilitada á A Federación Galega de Redeiras Artesás “O Peirao” permanentemente actualizada de forma que responda, en cada momento á situación real do usuario, non sendo responsable A Federación Galega de Redeiras Artesás “O Peirao” dos prexuízos que se poidan causar a terceiros pola información que facilite.

Para ese efecto, o usuario absterase de utilizar calquera dos servizos con fins ou efectos ilícitos, prohibidos no presente Aviso Legal, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización dos servizos, os equipos informáticos ou os documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo informático ( hacking) da A Federación Galega de Redeiras Artesás “O Peirao”  doutros usuarios ou de calquera usuario de Internet (hardware e software).

En particular, e a título meramente orientativo, non exhaustivo, o usuario comprométese a non transmitir, difundir ou poñer a disposición de terceiros informacións, datos, contidos, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, grabaciones, software e, en xeral, calquera clase de material que:

 • de calquera forma sexa contrario, menosprece ou atente contra os dereitos fundamentais e as liberdades públicas recoñecidas constitucionalmente, nos Tratados internacionais e no resto da lexislación;
 • induza, incite ou promueva actuacións delictivas, denigratorias, difamatorias, infamantes, violentas, ou en xeral, contrarias á lei, á moral, e bos costumes generalmente aceptadas ou á orde pública;
 • induza, incite ou promueva actuacións, actitudes ou pensamentos discriminatorios por razón de sexo, raza, relixión, crenzas, idade ou condición;
 • incorpore, poña a disposición ou permita acceder a produtos, elementos, mensaxes e/ou servizos delictivos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes ou, en xeral, contrarios á lei, á moral e aos bos costumes generalmente aceptadas ou á orde pública;
 • induza ou poida inducir a un estado inaceptable de ansiedade ou temor;
 • induza ou incite a involucrarse en prácticas de perigosas, de risco ou nocivas para a saúde e o equilibrio psíquico;
 • sexa falso, ambiguo, inexacto, esaxerado ou extemporáneo, de forma que induza ou poida inducir a erro sobre o seu obxecto ou sobre as intencións ou propósitos do comunicante;
 • atópese protexido por cualesquiera dereitos de propiedade intelectual ou industrial pertencentes a terceiros, sen que o usuario obteña previamente dos seus titulares a autorización necesaria para levar a cabo o uso que efectúa ou pretende efectuar;
 • viole os segredos empresariais de terceiros;
 • sexa contrario ao dereito ao honor, á intimidade persoal e familiar ou á propia imaxe das persoas;
 •  de calquera xeito menoscabe o crédito da A Federación Galega de Redeiras Artesás “O Peirao” ou de terceiros;
 • infrinja a normativa sobre segredo das comunicacións;
 • constitúa, no seu caso, publicidade ilícita, engañosa ou desleal e, en xeral, que constitúa competencia desleal;
 • incorpore virus ou outros elementos físicos ou electrónicos que poidan danar ou impedir o normal funcionamento da rede, do sistema ou de equipos informáticos (hardware e software)da Federación Galega de Redeiras Artesás “O Peirao” ou terceiros, ou que poidan danar os documentos electrónicos e arquivos almacenados en devanditos equipos informáticos;
 • provoque polas súas características (tales como formato, extensión, etc.) dificultades no normal funcionamento do Servizo;
 • conteña etiquetas HTML diferentes daquelas expresamente autorizadas pola A Federación Galega de Redeiras Artesás “O Peirao”

O usuario comprométese a utilizar correctamente os contidos postos á súa disposición no sitio web, entendendo por estes, sen que esta enumeración teña carácter limitativo, os textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconos, tecnoloxía, software, links e demais contidos audiovisuales ou sonoros, así como o seu deseño gráfico e códigos fonte, de conformidad coa lei, o presente aviso legal, as condicións particulares de certos servizos e demais avisos, reglamentos, uso e instrucións posto no seu coñecemento, así como coa moral e os bos costumes generalmente aceptadas e a orde pública, e en particular comprométese a absterse de:

– reproducir, copiar, distribuír, poñer a disposición ou de calquera outra forma comunicar públicamente, transformar ou modificar os contidos, a menos que se conte coa autorización do titular dos correspondentes dereitos ou iso resulte legalmente permitido;
– suprimir, manipular, ou de calquera outra forma alterar o copyright e demais datos identificativos da reserva de dereitos da A Federación Galega de Redeiras Artesás “O Peirao” ou dos seus titulares, das pegadas digitales ou de cualesquiera outros medios técnicos establecidos para o seu recoñecemento;
– obter, e ata intentar obter os contidos empregando para iso medios ou procedementos distintos dos que, segundo os casos, puxéronse á súa disposición a este efecto, ou se indicaron a este efecto nas páxinas web onde se atopen os contidos ou, en xeral, dos que se empreguen habitualmente en Internet.

4 .- Introdución de hiperenlaces

Os usuarios, e todas aquelas persoas que teñan intención de establecer un hiperenlance entre a súa páxina web ou portal e o sitio web www.redeirasdegalicia.org deberán cumprir as seguintes condicións:

 • O hiperenlace únicamente permitirá o acceso ao home page ou páxina de inicio do sitio web, pero non poderá reproducilas de ningún xeito;
 • Non se creará un frame sobre as páxinas web do sitio web.
 • Non se realizarán manifestacións ou indicacións falsas, inexactas ou incorrectas sobre as páxinas web do sitio web e os Servizos fornecidos.
 • Non se dará a entender por ningún modo que A Federación Galega de Redeiras Artesás “O Peirao” autorizou o hiperenlace, ou que asumiu dalgún xeito os servizos ofrecidos ou postos a disposición desde a páxina web na que se establece o hiperenlace.
 • A excepción feita daqueles signos que formen parte de de o mesmo hiperenlace, a páxina na que se estableza o hiperenlace non conterá ningún signo distintivo, dos recoñecidos pola Lexislación vigente, dos que sexa titular A Federación Galega de Redeiras Artesás “O Peirao” salvo que sexa expresamente autorizado por este.
 • A páxina web na que se estableza o hiperenlace non conterá contidos contrarios a cualesquiera dereitos de terceiros, nin conterá informacións ou contidos ilícitos, contrarios á moral ou aos bos costumes generalmente aceptadas e á orde pública.

5.- Propiedade Industrial e Intelectual

A totalidade deste sitio web: texto, imaxes, marcas comerciais, logotipos, arquivos de audio e video, botóns, arquivos de software, combinacións de cores, así como a estrutura, selección, ordenación e presentación dos seus contidos son propiedade da A Federación Galega de Redeiras Artesás “O Peirao” ou de terceiros, e atópanse protexidos polas leis españolas e internacionais sobre propiedade Industrial e Intelectual. Así mesmo, e sen prexuízo do anteriormente citado, o contido do sitio web ten a consideración de programa de ordenador e élle de aplicación toda a normativa española e comunitaria europea vigente na materia.

Polo feito do acceso que o usuario realiza ao sitio web non poden entenderse cedidos ao mesmo ningún dos dereitos de explotación que existan, ou poidan existir sobre devanditos usos máis aló dos estrictamente necesario para o correcto uso do sitio web.

6.- Limitación de responsabilidade

A Federación Galega de Redeiras Artesás “O Peirao” exclúe, con toda a extensión que permite o ordenamiento xurídico, calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse a:

 • Presenza de virus, ou a presenza doutros elementos nos contidos que poidan producir alteracións no sistema informático, documentos electrónicos ou ficheros dos usuarios.
 • A transmisión, difusión, almacenamiento, posta a disposición, recepción, obtención ou acceso aos contidos
 • Falta de disponibilidad ou de continuidade do funcionamento do sitio web e dos servizos, á defraudación da utilidade que os usuarios houberen podido atribuír ao sitio web e aos servizos, á falibilidad do sitio web e dos servizos, e en particular, aínda que non de modo exclusivo, aos fallos no acceso ás distintas páxinas web do sitio ou aquelas desde as que se prestan os servizos.
 • O correcto funcionamento dos dispositivos técnicos de enlace ( tales como, entre outros, banners e botóns), directorios e ferramentas de procura que permitan aos usuarios acceder a sitios web pertencentes e / ou gestionados por terceiros. A instalación destes dispositivos técnicos ten por único obxecto facilitar aos usuarios, a procura e acceso á información, contidos e servizos dispoñibles en Internet.
 • A calidade, licitud, fiabilidad e utilidade da información, contidos e servizos existentes nos sitios enlazados.
 • A utilización dos servizos e dos contidos por parte dos usuarios, ou que poidan deberse á falta de veracidad, vixencia, exhaustividad e/ou autenticidad da información que os usuarios proporcionan a outros usuarios.
 • Os contidos que os usuarios dos foros de debate ou listas de distribución poidan introducir, ou das opinións vertidas nos mesmos. A Federación Galega de Redeiras Artesás “O Peirao” non ten obrigación de controlar, e non controla, a utilización que os usuarios fan do portal, dos servizos.

7.- Política de privacidad

Os usos e regras queA Federación Galega de Redeiras Artesás “O Peirao” segue en cumprimento da Lei Orgánica 15/99 de 13 de Decembro, Lei de Protección de Datos de Carácter Persoal.

8.- Notificaciones

Todas as notificaciones realizadas por un usuario ou terceiro á A Federación Galega de Redeiras Artesás “O Peirao” consideraranse eficaces sempre que se dirixan a (introducir cargo), dalgunha das seguintes formas:

 • Envío por correo postal á A Federación Galega de Redeiras Artesás “O Peirao” , domicilio en Rúa da Paz n° 6, 3° C. 36940. Cangas (Pontevedra)
 • Envío por correo electrónico a info@redeirasdegalicia.org

Se a comunicación refírese á realización de actividades ilícitas ou á infracción de dereitos de propiedade industrial ou intelectual debe adjuntar documentación que acredite os feitos, así como declaración expresa da veracidad da mesma.

9.- Duración e suspensión dos servizos

A Federación Galega de Redeiras Artesás “O Peirao” resérvase a facultade de suspender os servizos cando o estime pertinente, e en particular a aqueles usuarios que infrinjan o establecido no presente aviso legal.

10.- Lexislación aplicable

O presente aviso legal e todas as relacións que se establezan A Federación Galega de Redeiras Artesás “O Peirao” rexeranse polo establecido na lexislación española.

[/span8][span4] [do_widget_area] [/span4]

Buscar

Traductor GOOGLE