Aviso Legal

 1.- Aviso e información legais

O presente aviso e información legais (en diante, Aviso Legal) regula o uso do servizo de Internet www.redeirasdegalicia.org (en diante sitio web) que A Federación Galega de Redeiras Artesás “O Peirao” pon a disposición dos usuarios da Internet.

A Federación Galega de Redeiras Artesás “O Peirao” é unha asociación con domicilio social en Rúa da Roda 28. 15790 Porto do Son.(A Coruña) , con Cif G15969868, en conformidade coa vixente Lei 19/1977, do 1 de abril, reguladora do dereito de asociación sindical, do Real Decreto 837/1977, do 22 de abril, sobre depósito das organizacións constituídas ó amparo da Lei 19/1977.

2.- Obxecto

A través do Sitio web, A Federación Galega de Redeiras Artesás “O Peirao” facilita aos usuarios o acceso e a utilización de diversos servizos e contidos postos á súa disposición pola Federación Galega de Redeiras Artesás “O Peirao” ou por terceiros.

3.- Condicións de uso e aceptación

O acceso e utilización do presente sitio web atribúe a condición de usuario, e implica por parte dos usuarios a plena aceptación das presentes condicións de uso, así como aquelas particulares que se establezan para determinados servizos que complementarán a estas, comprometéndose a utilizar o sitio web e os servizos de conformidad coa lei, o presente Aviso Legal, as condicións particulares de certos servizos e demais avisos, reglamentos e instrucións postos no seu coñecemento, así como a moral e os bos costumes generalmente aceptadas e a orde pública.

As páxinas de www.redeirasdegalicia.org poden ser visitadas libremente polos usuarios, excluíndo aquelas que se atopan en áreas pechadas, ou que esixen a inscripción nun rexistro de usuarios, o que implica a cumplimentación do correspondente rexistro de usuario, que se efectuará na forma expresamente indicada no propio servizo ou nas Condicións Particulares que o regulen.

Toda a información que facilite o usuario a través dos servizos deberá ser veraz. A estes efectos o usuario garante a autenticidad de todos aqueles datos que comunique como consecuencia da utilización de determinados servizos. De igual forma, será responsabilidade do usuario manter toda a información facilitada á A Federación Galega de Redeiras Artesás “O Peirao” permanentemente actualizada de forma que responda, en cada momento á situación real do usuario, non sendo responsable A Federación Galega de Redeiras Artesás “O Peirao” dos prexuízos que se poidan causar a terceiros pola información que facilite.

Para ese efecto, o usuario absterase de utilizar calquera dos servizos con fins ou efectos ilícitos, prohibidos no presente Aviso Legal, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización dos servizos, os equipos informáticos ou os documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo informático ( hacking) da A Federación Galega de Redeiras Artesás “O Peirao”  doutros usuarios ou de calquera usuario de Internet (hardware e software).

En particular, e a título meramente orientativo, non exhaustivo, o usuario comprométese a non transmitir, difundir ou poñer a disposición de terceiros informacións, datos, contidos, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, grabaciones, software e, en xeral, calquera clase de material que:

 • de calquera forma sexa contrario, menosprece ou atente contra os dereitos fundamentais e as liberdades públicas recoñecidas constitucionalmente, nos Tratados internacionais e no resto da lexislación;
 • induza, incite ou promueva actuacións delictivas, denigratorias, difamatorias, infamantes, violentas, ou en xeral, contrarias á lei, á moral, e bos costumes generalmente aceptadas ou á orde pública;
 • induza, incite ou promueva actuacións, actitudes ou pensamentos discriminatorios por razón de sexo, raza, relixión, crenzas, idade ou condición;
 • incorpore, poña a disposición ou permita acceder a produtos, elementos, mensaxes e/ou servizos delictivos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes ou, en xeral, contrarios á lei, á moral e aos bos costumes generalmente aceptadas ou á orde pública;
 • induza ou poida inducir a un estado inaceptable de ansiedade ou temor;
 • induza ou incite a involucrarse en prácticas de perigosas, de risco ou nocivas para a saúde e o equilibrio psíquico;
 • sexa falso, ambiguo, inexacto, esaxerado ou extemporáneo, de forma que induza ou poida inducir a erro sobre o seu obxecto ou sobre as intencións ou propósitos do comunicante;
 • atópese protexido por cualesquiera dereitos de propiedade intelectual ou industrial pertencentes a terceiros, sen que o usuario obteña previamente dos seus titulares a autorización necesaria para levar a cabo o uso que efectúa ou pretende efectuar;
 • viole os segredos empresariais de terceiros;
 • sexa contrario ao dereito ao honor, á intimidade persoal e familiar ou á propia imaxe das persoas;
 •  de calquera xeito menoscabe o crédito da A Federación Galega de Redeiras Artesás “O Peirao” ou de terceiros;
 • infrinja a normativa sobre segredo das comunicacións;
 • constitúa, no seu caso, publicidade ilícita, engañosa ou desleal e, en xeral, que constitúa competencia desleal;
 • incorpore virus ou outros elementos físicos ou electrónicos que poidan danar ou impedir o normal funcionamento da rede, do sistema ou de equipos informáticos (hardware e software)da Federación Galega de Redeiras Artesás “O Peirao” ou terceiros, ou que poidan danar os documentos electrónicos e arquivos almacenados en devanditos equipos informáticos;
 • provoque polas súas características (tales como formato, extensión, etc.) dificultades no normal funcionamento do Servizo;
 • conteña etiquetas HTML diferentes daquelas expresamente autorizadas pola A Federación Galega de Redeiras Artesás “O Peirao”

O usuario comprométese a utilizar correctamente os contidos postos á súa disposición no sitio web, entendendo por estes, sen que esta enumeración teña carácter limitativo, os textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconos, tecnoloxía, software, links e demais contidos audiovisuales ou sonoros, así como o seu deseño gráfico e códigos fonte, de conformidad coa lei, o presente aviso legal, as condicións particulares de certos servizos e demais avisos, reglamentos, uso e instrucións posto no seu coñecemento, así como coa moral e os bos costumes generalmente aceptadas e a orde pública, e en particular comprométese a absterse de:

– reproducir, copiar, distribuír, poñer a disposición ou de calquera outra forma comunicar públicamente, transformar ou modificar os contidos, a menos que se conte coa autorización do titular dos correspondentes dereitos ou iso resulte legalmente permitido;
– suprimir, manipular, ou de calquera outra forma alterar o copyright e demais datos identificativos da reserva de dereitos da A Federación Galega de Redeiras Artesás “O Peirao” ou dos seus titulares, das pegadas digitales ou de cualesquiera outros medios técnicos establecidos para o seu recoñecemento;
– obter, e ata intentar obter os contidos empregando para iso medios ou procedementos distintos dos que, segundo os casos, puxéronse á súa disposición a este efecto, ou se indicaron a este efecto nas páxinas web onde se atopen os contidos ou, en xeral, dos que se empreguen habitualmente en Internet.

4 .- Introdución de hiperenlaces

Os usuarios, e todas aquelas persoas que teñan intención de establecer un hiperenlance entre a súa páxina web ou portal e o sitio web www.redeirasdegalicia.org deberán cumprir as seguintes condicións:

 • O hiperenlace únicamente permitirá o acceso ao home page ou páxina de inicio do sitio web, pero non poderá reproducilas de ningún xeito;
 • Non se creará un frame sobre as páxinas web do sitio web.
 • Non se realizarán manifestacións ou indicacións falsas, inexactas ou incorrectas sobre as páxinas web do sitio web e os Servizos fornecidos.
 • Non se dará a entender por ningún modo que A Federación Galega de Redeiras Artesás “O Peirao” autorizou o hiperenlace, ou que asumiu dalgún xeito os servizos ofrecidos ou postos a disposición desde a páxina web na que se establece o hiperenlace.
 • A excepción feita daqueles signos que formen parte de de o mesmo hiperenlace, a páxina na que se estableza o hiperenlace non conterá ningún signo distintivo, dos recoñecidos pola Lexislación vigente, dos que sexa titular A Federación Galega de Redeiras Artesás “O Peirao” salvo que sexa expresamente autorizado por este.
 • A páxina web na que se estableza o hiperenlace non conterá contidos contrarios a cualesquiera dereitos de terceiros, nin conterá informacións ou contidos ilícitos, contrarios á moral ou aos bos costumes generalmente aceptadas e á orde pública.

5.- Propiedade Industrial e Intelectual

A totalidade deste sitio web: texto, imaxes, marcas comerciais, logotipos, arquivos de audio e video, botóns, arquivos de software, combinacións de cores, así como a estrutura, selección, ordenación e presentación dos seus contidos son propiedade da A Federación Galega de Redeiras Artesás “O Peirao” ou de terceiros, e atópanse protexidos polas leis españolas e internacionais sobre propiedade Industrial e Intelectual. Así mesmo, e sen prexuízo do anteriormente citado, o contido do sitio web ten a consideración de programa de ordenador e élle de aplicación toda a normativa española e comunitaria europea vigente na materia.

Polo feito do acceso que o usuario realiza ao sitio web non poden entenderse cedidos ao mesmo ningún dos dereitos de explotación que existan, ou poidan existir sobre devanditos usos máis aló dos estrictamente necesario para o correcto uso do sitio web.

6.- Limitación de responsabilidade

A Federación Galega de Redeiras Artesás “O Peirao” exclúe, con toda a extensión que permite o ordenamiento xurídico, calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse a:

 • Presenza de virus, ou a presenza doutros elementos nos contidos que poidan producir alteracións no sistema informático, documentos electrónicos ou ficheros dos usuarios.
 • A transmisión, difusión, almacenamiento, posta a disposición, recepción, obtención ou acceso aos contidos
 • Falta de disponibilidad ou de continuidade do funcionamento do sitio web e dos servizos, á defraudación da utilidade que os usuarios houberen podido atribuír ao sitio web e aos servizos, á falibilidad do sitio web e dos servizos, e en particular, aínda que non de modo exclusivo, aos fallos no acceso ás distintas páxinas web do sitio ou aquelas desde as que se prestan os servizos.
 • O correcto funcionamento dos dispositivos técnicos de enlace ( tales como, entre outros, banners e botóns), directorios e ferramentas de procura que permitan aos usuarios acceder a sitios web pertencentes e / ou gestionados por terceiros. A instalación destes dispositivos técnicos ten por único obxecto facilitar aos usuarios, a procura e acceso á información, contidos e servizos dispoñibles en Internet.
 • A calidade, licitud, fiabilidad e utilidade da información, contidos e servizos existentes nos sitios enlazados.
 • A utilización dos servizos e dos contidos por parte dos usuarios, ou que poidan deberse á falta de veracidad, vixencia, exhaustividad e/ou autenticidad da información que os usuarios proporcionan a outros usuarios.
 • Os contidos que os usuarios dos foros de debate ou listas de distribución poidan introducir, ou das opinións vertidas nos mesmos. A Federación Galega de Redeiras Artesás “O Peirao” non ten obrigación de controlar, e non controla, a utilización que os usuarios fan do portal, dos servizos.

7.- Política de privacidad

Os usos e regras queA Federación Galega de Redeiras Artesás “O Peirao” segue en cumprimento da Lei Orgánica 15/99 de 13 de Decembro, Lei de Protección de Datos de Carácter Persoal.

8.- Notificaciones

Todas as notificaciones realizadas por un usuario ou terceiro á A Federación Galega de Redeiras Artesás “O Peirao” consideraranse eficaces sempre que se dirixan a (introducir cargo), dalgunha das seguintes formas:

 • Envío por correo postal á A Federación Galega de Redeiras Artesás “O Peirao” , domicilio en Rúa da Paz n° 6, 3° C. 36940. Cangas (Pontevedra)
 • Envío por correo electrónico a info@redeirasdegalicia.org

Se a comunicación refírese á realización de actividades ilícitas ou á infracción de dereitos de propiedade industrial ou intelectual debe adjuntar documentación que acredite os feitos, así como declaración expresa da veracidad da mesma.

9.- Duración e suspensión dos servizos

A Federación Galega de Redeiras Artesás “O Peirao” resérvase a facultade de suspender os servizos cando o estime pertinente, e en particular a aqueles usuarios que infrinjan o establecido no presente aviso legal.

10.- Lexislación aplicable

O presente aviso legal e todas as relacións que se establezan A Federación Galega de Redeiras Artesás “O Peirao” rexeranse polo establecido na lexislación española.

Traductor de Google

email

No se han encontrado comentarios

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

 

“Recoñecemento as Mulleres comprometidas con Galicia 2018, Premio 8 de marzo, 2ª edición “